REGULAMIN

sprzedaży w sklepie internetowym www.nadruko.pl

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.nadruko.pl”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady składania i realizacji zamówień zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.nadruko.pl oraz związane z tym prawa i obowiązki sklepu www.nadruko.pl i Kupującego.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na  odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym nadruko.pl zwanym dalej Sklepem.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Kupującym) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kupujący potwierdza fakt  zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

6. Sklep internetowy www.nadruko.pl, zwany dalej „Sklepem”, jest prowadzony przez Agnieszkę Tąporowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Tąporowska 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski os.Patronackie 11/11 , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP, NIP 6612291523 , Regon 2607701047, zwanej dalej „Sprzedającym”.

II. Zamówienia

7.Przed złożeniem zamówienia należy bezwzględnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, gdyż dokonania zakupów w naszym sklepie wiąże się z akceptacją jego postanowień.

8. Informacje o towarach umieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy, parametry oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

9.Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) za sztukę brutto i nie zawierają podatku VAT, ze względu na zwolnienie podmiotowe sprzedającego. Są to  ceny końcowe do zapłaty za wybrany produkt wraz z wykonaniem nadruku na nim o maksymalnych wymiarach podanych przy produkcie w sklepie. 

10. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie poprzez dodanie go do koszyka oraz określić sposób dostawy i formę płatności. Następnie wypełnić wszystkie wymagane pola z danymi kontaktowymi i jeśli produkt tego wymaga, wpisać w uwagach wariant produktu i jego kolor. Po dokonaniu zamówienia na podanego przez Państwa maila zostanie przesłana wiadomość z informacjami o zamówieniu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty za pomocą płatności online, e-przelewem, płatności kartą lub zwykłym przelewem .

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Płatność trafia na nasze konto od razu po dokonaniu przelewu, bez konieczności oczekiwania na księgowanie jak przy zwykłym przelewie.

W przypadku wybrania płatności zwykłym przlewem należy uiścić zapłatę za dokonane zakupy wraz z kosztami ich dostarczenia na poniższe dane:

Nadruko.pl Agnieszka Tąporowska

27-400 Ostrowiec Św. os.Patronackie 11/11

ING Bank Śląski

Nr konta: 09 1050 1461 1000 0091 4532 7962

Po dokonaniu zwykłego przelewu należy przesłać potwierdzenie przelewu drogą mailową na adres biuro@nadruko.pl wraz z plikiem do nadruku - z grafiką, obrazkiem, zdjęciem, bądź treścią napisów, które mają znaleźć się na nadruku, wyborem wariantu produktu - przy produktach, które oferowane są w kilku wariantach, bądź kolorach oraz Państwa oczekiwaniami odnośnie nadruku, takimi jak wielkość, miejsce nadruku, kolor, krój czcionki itp.

Wymogi techniczne odnośnie plików graficznych to: rozdzielczość 300 dpi, maksymalne wymiary:30x35cm, dozwolone formaty plików: PDF, TIFF, BMP, PNG, JPG

Jeśli nie posiadają Państwo projektu do nadruku, a jedynie pomysł, bezpłatnie przygotujemy go dla Państwa po przesłaniu nam niezbędnych informacji oraz odeślemy do Państwa wizualizację drogą mailową.

Po zaksięgowaniu wpłaty bądź otrzymaniu od Państwa potwierdzenia przelewu niezwłocznie przejdziemy do do realizacji.

11. Czas realizacji zależny jest od dostępności materiałów, rodzaju nadruku, ilości zamówień i zwykle wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Szacunkowy czas realizacji danego produktu znajduje się w jego opisie. W szczególnych wypadkach może on ulec wydłużeniu o czym zostaną Państwo poinformowani mailowo, bądź telefonicznie.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowaniu zamówienia w przypadku:

- zamówienia złożonego niepoprawnie bądź niekompletnie

- braku zapłaty

- poważnej awarii sprzętu

- wycofaniu produktu z sprzedaży przez dostawcę 

III. Płatność i dostawa/ odbiór towaru

13. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności za zakupiony towar i koszty dostawy:

- płatności online -  e-przelew lub płatność kartą kredytową. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

14. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący. Dostawa towaru następuje w zależności od dokonanego wyboru za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź firmy kurierskiej. 

15. Sklep nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu lub następstwa nie dotarcia przesyłki na czas po jej nadaniu. W takich wypadkach odpowiedzialność spada na firmy przewozowe.

16. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu bądź faktury.

17. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen produktów w ofercie sklepu w trakcie dnia,

- wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,

- dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,

V. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

19.Wszystkie przedmioty w naszym sklepie mają nadruki wykonywane na zlecenie klienta po dokonaniu przez niego zamówienia w związku z czym Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość - jako świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225). 

Nie posiadamy dostępnych gotowych produktów do sprzedaży. Wybierając produkt z zakładki "GOTOWE WZORY" klient wskazuje PROJEKT z naszej bazy, który zostanie wykonany na czystym produkcie bezpośrednio na zlecenie klienta.

VI. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

20. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego konsumentem za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

21. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, aby wykluczyć uszkodzenia towaru w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.

3. W przypadku stwierdzenia wady już po odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest wezwać kuriera celem sporządzenia protokołu szkody.

4. Podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę jest przesłanie wypełnionego protokołu szkody.

5. O stwierdzonym uszkodzeniu przesyłki Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy.

6. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Towaru i Towar jest wolny od wad.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczona jest  do wad fabrycznych produktu oraz nadruków.W przypadku stwierdzenia wady towaru lub innych nieprawidłowości w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt mailowy: biuro@nadruko.pl . Jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzeń towaru, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, prosimy w miarę możliwości, o załączenie zdjęć przedstawiających wadliwy element.

8.  Uszkodzone lub brakujące elementy zostaną dostarczone w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na koszt Sprzedającego.

9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni.

10.   W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

11.   W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. 

VII. Prawa autorskie do projektów, zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej

22. Jeśli Kupujący udostępni własny wzór do nadruku lub w inny sposób zmieni produkt (przykładowo dodanie tekstu na odzieży), to jednocześnie zapewnia Sklep, że tekst i wszelkie elementy będące częścią wzoru nie są przedmiotem praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na Kupującym. Kupujący zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego produkt, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

23. Kupujący zwolni Sklep ze wszystkich wierzytelności i roszczeń, których dochodzić można z powodu naruszenia tego rodzaju praw osób trzecich, o ile Kupujący ma reprezentować naruszenie obowiązków. Kupujący zwraca firmie Sprzedającemu wszystkie powstające koszty obrony oraz pozostałe szkody.

24. Kupujący przesyłając materiały zawierającego elementy o określonych prawach własności, Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie wydruku w ilości potrzebnej do odpowiedniego zrealizowania zamówienia.

25. Kupujący zachowuje wszelkie prawa autorskie do przesłanych grafik, a Sklep zachowa wszelką staranność dla uszanowania praw autorskich względem produkcji nadruków na odzieży i innej działalności poligraficznej czy reklamowej. 

26. Sprzedający zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych. W przypadku, gdy kupujący nie zgadza się na publikację przez nas zdjęć zakupionych produktów, proszony jest o taką informację podczas składania zamówienia. 

27. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienia do celów marketingowych. Logotypu nie zostaną wykorzystane po złożeniu pisemnego zastrzeżenie do ich użycia. Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.

VIII. Ochrona danych i polityka prywatności

28. Sklep jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

29. Kupujący rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

30. Sklep przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sklep w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Kupującego innym podmiotom, takim jak Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności. 

31. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

32. Kupujący zapisując się na newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

33. Kupujący  może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

IX. Postanowienia końcowe

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

35. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla Sprzedającego.

36. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.04.2016 r.

37.  Składanie zamówień w Sklepie oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.